Vereniging van Amateurtuinders Zeist

Tuinregels

Tuinieren is een heerlijke hobby. Op de tuincomplexen kan iedere huurder naar eigen idee zijn tuin inrichten en bewerken. Om het tuinieren voor iedereen leuk te houden moeten tuinders natuurlijk rekening houden met elkaar. Om dat in goede banen te leiden zijn op de complexen spelregels van toepassing. In het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn alle gedragsregels voor de leden vastgelegd. Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste regels.

Gebruik van de tuin (artikel 3.1 en 3.7)

Het verblijf op de complexen is toegestaan van zonsop- tot zonsondergang. Het gebruik van de tuin is vrijetijdsbesteding en het is dan ook niet toegestaan producten op de tuin te verkopen of de tuin te betrekken in enige vorm van beroep of bedrijf en/of de opstallen te verhuren. Ook het onderverhuren van tuinen, al dan niet tegen betaling, is niet toegestaan.

Bomen en grensafscheidingen (art. 5.4 en 5.5)

Bomen dienen 2 meter uit de tuingrens te staan en mogen niet hoger dan 3 meter worden. Per 100 m² zijn maximaal 4 bomen toegestaan . Sparren (kerstbomen) mogen alleen in potten of kuipen op de tuin voorkomen, omdat deze in de volle grond zeer snel groeien en niet te snoeien zijn. Tuinafscheidingen mogen niet hoger zijn dan 1 meter. Langs de complexafscheiding dient 50 cm. onbebouwd te blijven en toegankelijk te worden gehouden voor onderhoud van hekken en hagen.

Dieren (art. 3.5 en 3.7)

Het houden van dieren op de tuin is niet toegestaan. Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan op de complexen Slot en Grifthoek. Ze dienen geen overlast voor andere huurders te veroorzaken door geluid of uitwerpselen. Op het Molenbosch zijn honden niet toegestaan.

Opstallen (art. 4.1)

Voor het bouwen van huisjes, kassen, schuren en andere vaste opstallen is een schriftelijke vergunning van het bestuur nodig. Deze aanvraag dient via de bouwcommissie te lopen. Plastic tunnels en kasjes behoeven geen vergunning, maar dienen windvast en van degelijke materialen vervaardigd te zijn (UV-licht bestendig plastic).

Het tuinieren (art. 5)

Alle methoden van tuinieren zijn toegestaan. Het gebruik van chemische mest en gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan. Van de huurders wordt verwacht dat zij – ter voorkoming van ziekten- wisselteelt toepassen in ieder geval voor aardappelen. De tuinen moeten vrij zijn van overmatig onkruid en regelmatig onderhouden worden. Het opslaan op de tuin van ongebruikte of voor de tuin onbruikbare materialen en afval is niet toegestaan.

Groepswerk (art. 2.3)

Huurders van een tuin zijn verplicht tweemaal per jaar bij toerbeurt werkzaamheden te verrichten voor de vereniging. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het onderhouden van de tuincomplexen . Ook het ondersteunen van het bestuur of de commissies behoort tot de mogelijkheden.

Tuinkeuringen (art. 5)

Voor de goede gang van zaken op de tuincomplexen is er een tuincommissie ingesteld. Deze commissie houdt toezicht op het juiste gebruik van de tuinen en handhaaft de tuinregels. De commissie keurt de tuinen drie maal per jaar . De huurders zijn verplicht de aanwijzingen van de commissie op te volgen.

Proefjaar

Het eerste huurjaar is een proefjaar voor de huurder. In dat jaar wordt door de tuincommissie beoordeeld of de huurder de tuin goed onderhoudt en de tuinregels in acht neemt. De Tuincommissie heeft het recht om de huur na dat jaar te beëindigen , dan wel de proeftijd met een jaar te verlengen.

De tuinregels zij overgenomen uit het Instructieboekje, hierin staat in het kort het huishoudelijk reglement. Nieuwe leden ontvangen in het voorjaar het Instructieboekje. Uiteraard kunnen leden die dit willen via hier het  introductieboekje, met alle tuinregels bekijken en/of binnenhalen.